Thông báo

Quyết định về việc giảm 70% học phí

08:06 | 15/04/2018
Về việc giảm 70% học phí sinh viên hệ cao đẳng Đợt 1 Học kỳ II năm học 2017-2018

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT ĐƯỜNG THỦY II

Căn cứ Quyết định số 1306/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/10/2008 của Bộ LĐ-TB&XH về việc thành lập trường CĐ Nghề GTVT Đường thủy II và Quyết định số 705/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/05/2017 của Bộ LĐ-TB&XH về việc đổi tên trường Cao đẳng nghề GTVT Đường thủy II thành trường Cao đẳng GTVT Đường thủy II;

Căn cứ Quyết định số 3408/QĐ-BGTVT ngày 11/11/2008 của Bộ GTVT về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức của trường CĐN GTVT Đường thủy II;

Căn cứ Quyết định số 1063/QĐ-ĐTII ngày 10/10/2017 của Trường CĐ GTVT Đường thủy II về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường CĐ GTVT Đường thủy II;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 20/2014/TT-BLĐTBXH ngày 26/08/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.

Xét đơn xin miễn, giảm học phí của sinh viên;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV, Trưởng phòng Tài vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giảm 70% học phí 05 tháng (từ tháng 02/2018 đến hết tháng 06/2018) đợt 1 học kỳ II năm học 2017 – 2018 cho 26 sinh viên (danh sách kèm theo) thuộc đối tượng quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 8, Nghị định số 86/2015/NĐ-CP.

Điều 2. Các Phòng, Khoa có liên quan và các sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC GIẢM 70% HỌC PHÍ
ĐỢT 1 HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số: / QĐ-ĐTII, ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng GTVT Đường thủy II)
STT Họ và Tên MSSV LỚP KHOA Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc Anh C42ĐK0001 C42ĐK Điều khiển  
2 Ngô Gia Bảo C42ĐK0015 C42ĐK Điều khiển  
3 Nguyễn Tiến Đẹp C42ĐK0002 C42ĐK Điều khiển  
4 Nguyễn Lê Trung Hậu C42ĐK0004 C42ĐK Điều khiển  
5 Nguyễn Thanh Huy C42ĐK0005 C42ĐK Điều khiển  
6 Phạm Đăng Khoa C42ĐK0006 C42ĐK Điều khiển  
7 Đặng Hoàng Nghĩa C42ĐK0007 C42ĐK Điều khiển  
8 Vũ Hoàng Phúc C42ĐK0008 C42ĐK Điều khiển  
9 Nguyễn Thanh Quý C42ĐK0009 C42ĐK Điều khiển  
10 Nguyễn Minh Thành C42ĐK0010 C42ĐK Điều khiển  
11 Phạm Hoàng Thiên Thuận C42ĐK0019 C42ĐK Điều khiển  
12 Lê Đức Trung C42ĐK0012 C42ĐK Điều khiển  
13 Lê Hoàng Trung C42ĐK0013 C42ĐK Điều khiển  
14 Phan Trần Quốc Việt C42ĐK0018 C42ĐK Điều khiển  
15 Phạm Cảnh Bình C43ĐK0003 C43ĐK Điều khiển  
16 Trần Minh Công C43ĐK0001 C43ĐK Điều khiển  
17 Phạm Quốc Đạt C43ĐK0014 C43ĐK Điều khiển  
18 Võ Văn Được C43ĐK0013 C43ĐK Điều khiển  
19 Võ Phát Đạt Em C43ĐK0002 C43ĐK Điều khiển  
20 Đặng Thái Phong C43ĐK0006 C43ĐK Điều khiển  
21 Lê Văn Tâm C43ĐK0007 C43ĐK Điều khiển  
22 Nguyễn Chí Tâm C43ĐK0012 C43ĐK Điều khiển  
23 Nguyễn Ngọc Thạch C43ĐK0008 C43ĐK Điều khiển  
24 Đỗ Đức Thắng C43ĐK0009 C43ĐK Điều khiển  
25 Nguyễn Huỳnh Thuận C43ĐK0010 C43ĐK Điều khiển  
26 Võ Minh Trường C43ĐK0011 C43ĐK Điều khiển  
thegioixinh.net thienhaso.com