Tin tức

Đại hội Chi bộ Khối Văn phòng nhiệm kỳ 2020 – 2022

04:10 | 27/03/2020
Sáng ngày 26/3/2020, chi bộ Khối Văn phòng trực thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng GTVT đường thủy II đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022

Tham dự Đại hội có đồng chí: Bùi Đình Thiện, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT đường thủy II; Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ; Khách mời và cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ Khối Văn phòng

Chào cờ khai mạc Đại hội chi bộ Khối Văn phòng nhiệm kỳ 2020-202

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Văn Sơn - Bí thư chi bộ, Trưởng Phòng Tổ chức hành chính & Quản trị thiết bị cho biết, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên của Chi bộ hướng tới Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng GTVT đường thủy II và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu vào Chi ủy Chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng Chi bộ và lãnh đạo Khối Văn phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường, Chi ủy và toàn thể Chi bộ đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả toàn diện các nhiệm vụ của Chi bộ và Khối Văn phòng. Theo đó, công tác xây dựng thể chế và cải cách hành chính được quan tâm và tập trung chỉ đạo đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác tổng hợp - quy hoạch tiếp tục được tập trung cải tiến phương pháp thực hiện. Công tác quản lý tài sản hạ tầng cơ sở được bảo đảm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy.

Đ/c Trần Văn Sơn – Bí thư Chi bộ trình bày đề cương báo cáo chính trị

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều có ý thức chủ động thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp với các bộ phận để có tham mưu tốt với lãnh đạo, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung. Tập thể Chi ủy luôn chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc “tập trung dân chủ” thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các hoạt động của Chi ủy luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ đã được quy định; lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng chương trình làm việc và kế hoạch đề ra.

Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường thông qua việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức sinh hoạt Chi bộ đều đặn, nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ phổ biến, quán triệt và lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Coi trọng nhiệm vụ phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện về tư tưởng và hành động (nói, viết và làm...) trái quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo công tác tư tưởng, nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng, những đề xuất, kiến nghị của đảng viên và quần chúng. Chủ động giải quyết những vấn đề thuộc trách nhiệm của cơ sở hoặc báo cáo, đề xuất với cấp trên xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được tập trung thực hiện thường xuyên thông qua việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ, thực hiện tự phê bình, phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên trong chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và các nhiệm vụ được giao được thực hiện nghiêm túc, bài bản; việc phát hiện xử lý đảng viên sai phạm; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Chi ủy gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú được chú trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng viên và Chi bộ. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn và phát triển đảng viên mới được thực hiện dựa trên nguyên tắc coi trọng chất lượng. Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể, quần chúng được quán triệt và thực hiện có hiệu quả, nhờ đó, sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận trong Chi bộ được giữ vững và ngày càng được nâng cao.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ được Chi bộ thực hiện nghiêm túc. Với việc duy trì thường xuyên kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ, Chi bộ Khối Văn phòng có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022, với chức năng tham mưu tổng hợp giúp Hiệu trưởng tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phục vụ tốt công tác giảng dạy. Đại hội xác định cấp ủy nhiệm kỳ mới cần kế thừa, phát huy bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ vừa qua và tiếp tục thực hiện một số phương hướng, nhiệm vụ cụ thể.

Thứ nhất, tăng cường xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ; nâng cao trình độ, kỹ năng để tổ chức triển khai có hiệu quả công tác theo chức năng nhiệm vụ của Trường.

Thứ hai, chủ động trong mọi tình huống để đáp ứng yêu cầu về tiến độ, bảo đảm chất lượng thực hiện nhiệm vụ lập, tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược, quy hoạch, chương trình hành động của ngành ĐTNĐ Việt Nam thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước; bám sát lộ trình để triển khai.

Thứ ba, thực hiện nghiêm chế độ theo dõi, đánh giá, giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch, chương trình.

Về thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng, Chi bộ tập trung duy trì thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Nâng cao hơn nữa chất lượng, tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng; Coi trọng công tác quản lý, phân công nhiệm vụ đảng viên và thực hiện tốt hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, để cán bộ phát huy được vai trò, trách nhiệm trong công việc; duy trì nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, quy định của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được giao; Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 luôn đạt tiêu chuẩn chi bộ trong sạch vững mạnh, bảo đảm tỷ lệ 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tiếp tục coi trọng công tác bồi dưỡng, phát triển đảng.

Tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Nhà trường, đồng chí Bùi Đình Thiện Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng ghi nhận tinh thần và công tác chuẩn bị rất nghiêm túc của chi bộ Khối Văn phòng cho Đại hội. Là chi bộ đầu tiên của Đảng bộ Trường Cao đẳng GTVT đường thủy II tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí đồng tình, đánh giá cao Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2022 do chi ủy Khối Văn phòng nhiệm kỳ 2017 - 2020 chuẩn bị. Báo cáo mang tính tổng hợp cao, nêu rõ hoạt động của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2017 - 2020. Trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, thách thức, Chi bộ với sự nỗ lực của từng đồng chí đảng viên và sự chỉ đạo quyết liệt của Chi ủy đã phát huy sức mạnh tập thể để có được những thành công, đóng góp đáng ghi nhận vào việc thực hiện thành công các nhiệm vụ chung của Đảng bộ Nhà trường.

Đ/c Bùi Đình Thiện – Bí thư Đảng ủy; Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo

Nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng chí đề nghị Chi bộ Khối Văn phòng cần phát huy và tiếp tục có những đổi mới trong công tác sinh hoạt chi bộ, để đảm bảo các đảng viên trong chi bộ, đặc biệt là tập trung vào nắm rõ những vấn đề cốt lõi của các Nghị quyết của Đảng để vận dụng vào thực tế công tác chuyên môn. Ngoài ra, Chi bộ cũng cần lưu ý nắm bắt tình hình chính sách, kinh tế, xã hội liên tục có sự biến động để kịp thời dự báo nhằm xây dựng phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới sát với thực tiễn.

Tại Đại hội, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã bầu Chi ủy Chi bộ Khối Văn phòng nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 02 đồng chí, trong đó: Đồng chí Trần Văn Sơn - Trưởng Phòng Tổ chức hành chính & Quản trị thiết bị được tín nhiệm bầu lại giữ chức Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình - Phó Phòng Đào tạo – Khoa học & Đối ngoại giữ chức Chi ủy viên.

Tặng hoa cho Chi ủy nhiệm kỳ mới, đồng chí Bùi Đình Thiện cũng giao nhiệm vụ Chi ủy nhanh chóng ban hành chương trình hành động của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 để sớm đưa Nghị quyết Đại hội Chi bộ Khối Văn phòng nhiệm kỳ 2020 - 2022 vào thực tiễn.

Đ/c Bùi Đình Thiện – Bí thư Đảng ủy tặng hoa cho Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Hữu Nhật


Các tin khác
thegioixinh.net thienhaso.com