GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY

Tuyển sinh hệ cao đẳng trường cao đẳng Giao Thông Vận Tải Đường Thủy II. Với các ngành tuyển sinh như sau : 1 Điều khiển tàu biển, 2 Sửa chửa máy tàu thủy, 3 Quản trị mạng, 4 Kỹ thuật xây dựng, 5 Điện tử công nghiệp, 6 Kế Toán,7 Xây dựng cầu đường bộ
Đăng Ký Online
Home »

Mục Tiêu Nhiệm Vụ

Ngày cập nhật 2/9/2015

   Căn cứ mục tiêu chiến lược phát triển của nước ta là đến năm 2020 phải cơ bản trở thành 1 nước công nghiệp theo hướng hiện đại và tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm giai đoạn 2011-2020 là 8%. Đối với ngành, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng về kế hoạch định hướng phát triển ngành GTVT đã xác định: "...tập trung các nguồn lực để ưu tiên đầu tư hoàn chỉnh cơ bản hệ thống giao thông đường bộ, đường sông, đường sắt, đường biển, đường hàng không  đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội..., phát triển nhanh dịch vụ vận tải, tạo lập và phát triển  mạnh vận tải đa phương thức và dịch vụ hỗ trợ các phương thức vận tải..."

   Trong chiến lược phát triển ngành GTVT đến năm 2020, nhằm thực hiện công nghiệp hoá- hiện đại hoá ngành, tạo tiền đề phát triển các ngành kinh tế- xã hội khác, Trường Cao đẳng nghề GTVT đường thủy II sẽ tiếp tục đổi mới và phát triển công nghệ, áp dụng những công nghệ mới hơn, tiến bộ hơn vào tất cả các lĩnh vực đào tạo chuyên ngành GTVT. Là một trường chuyên ngành GTVT, trước yêu cầu phát triển của ngành, Nhà trường sẽ nhanh chóng phát triển quy mô và đa dạng các loại hình đào tạo, xây dựng chiến lược phát triển với tầm nhìn xa đến 2020 có thể đáp ứng kịp thời  nhu cầu nguồn lực lao động của ngành và của toàn xã hội.
   Trong giai đoạn 2011-2015 nâng cấp Nhà trường thành một trung tâm cho khu vực ASEAN để đào tạo 2 nghề trọng điểm: Điều khiển phương tiện thủy nội địa và Sửa chữa máy tàu thủy, đồng thời xây dựng trường thành Trường đủ điều kiện để đào tạo 2 nghề cấp quốc gia là Khai thác máy tàu thủy và Xếp dỡ cơ giới tổng hợp.
Những giải pháp để thực hiện mục tiêu:

Giải pháp 1: “Đổi mới về quản lý”:

Nội dung giải pháp:

   Về bộ máy quản lý, cần ổn định bộ máy quản lý của trường.
- Xây dựng một chiến lược phát triển về đào tạo là vô cùng khó khăn,  yêu cầu tham mưu chiến lược phải điều chỉnh việc đề xuất các giải pháp chiến lược cho đúng tình hình thực tế của khu vực vùng, miền. 
   - Ban giám hiệu và các cán bộ chủ chốt của nhà trường phải là những người có kiến thức và kỹ năng về quản lý đào tạo, đặc biệt là kiến thức và kinh nghiệm về quản lý và am hiểu về giáo dục và đào tạo, có thành tích trong việc xây dựng nhà trường.
 -  Về cơ chế quản lý đào tạo, cần đổi mới từ cơ chế quản lý theo kiểu hành chính, quan liêu sang quản lý theo chất lượng.

Điều kiện để thực hiện giải pháp:

   - Ổn định bộ máy tổ chức lãnh đạo: Để thực hiện công tác tổ chức cán bộ phụ thuộc vào chiến lược của cấp thẩm quyền cao hơn nên để thực hiện giải pháp này cần có sự nhất trí của cấp trên quản lý nhà trường.
   - Nhà trường cần để cử các cán bộ quy hoạch theo học các lớp quản lý nhà nước dài hạn hoặc ngắn hạn để nâng cao trình độ để phục vụ nhà trường.
    - Cử những người có trình độ, có nhiệt huyết đi đào tạo về các ngành quản lý giáo dục, hoạch định chính sách giáo dục, chương trình học… Các chuyên gia này có khả năng lập kế hoạch, nội dung và quản lý giáo dục ở mức độ địa phương, đồng thời giúp trường xây dựng  chiến lược đào tạo giáo viên lâu dài cho đất nước.
      - Những giải pháp về công tác quản lý giáo dục cần được sự quan tâm của Lãnh đạo trường, để trong những năm tháng sắp tới trường sẽ có một đội ngũ cán bộ chủ chốt thật sự vững vàng về chuyên môn, kiên định về lập trường giai cấp, cùng chung tay góp sức xây dựng nhà trường phát triển theo sứ mạng, tầm nhìn mà trường đã vạch ra.

. Kế hoạch thực hiện giải pháp

 - Từ 2011  đến 2020 từng bước chuyển đổi cơ chế quản lý để tiến tới quản lý đào tạo theo chất lượng.

Giải pháp 2: “Phát triển đội ngũ giáo viên”:

Phương hướng thực hiện:
- Phát triển đội ngũ giáo viên phải căn cứ vào kế hoạch phát triển đào tạo của trường về quy mô và cơ cấu ngành nghề.
- Phát triển đội ngũ giáo viên phải tính đến các mặt:
+ Nâng cao chất lượng và sàng lọc đội ngũ giáo viên hiện có.
+ Tuyển chọn, hợp đồng bổ sung giáo viên mới có chất lượng, đáp ứng được yêu cầu về phát triển ngành, nghề của trường.
+ Điều chỉnh cơ cấu đội ngũ giáo viên cho phù hợp với sự phát triển ngành, nghề đào tạo của trường.

Điều kiện để thực hiện giải pháp:

 Để thực hiện giải pháp này, cần có các điều kiện sau đây:
- Có kế hoạch dài hạn và ngắn hạn về đào tạo, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng và sàng lọc đội ngũ giáo viên hiện có.
- Xây dựng các tiêu chí  tuyển chọn giáo viên mới theo điều kiện thực tại và hướng phát triển của nhà trường.
- Có kinh phí cho việc bồi dưỡng giáo viên;
- Có chính sách phù hợp để tạo động lực cho giáo viên đi bồi dưỡng và tự bồi dưỡng và cho việc tuyển chọn giáo viên mới.

Kế hoạch thực hiện giải pháp:

- Tổ chức bồi dưỡng và sàng lọc giáo viên định kỳ hàng năm, tổ chức bồi dưỡng giáo viên và tự bồi dưỡng thường xuyên;
- Tuyển dụng giáo viên mới theo từng kế hoạch 5 năm: từ nay đến năm 2010 tuyển đủ giáo viên cho việc mở rộng quy mô và ngành nghề đào tạo; từ 2010 -2015: tuyển giáo viên phải đạt chuẩn đáp ứng cho việc nâng cấp trường thành trường Đại học..

Giải pháp 3: “Phát triển chương trình đào tạo”:

 Để phát triển đào tạo, nhà trường cần cấp bách phát triển các chương trình đào tạo cho phù hợp.

Nội dung của giải pháp:

* Phát triển chương trình đào tạo cần được tiến hành theo 2 nội dung:
- Cải tiến các chương trình đào tạo hiện có cho phù hợp với tiến bộ kỹ thuật, công nghệ và phù hợp với yêu cầu sản xuất của các khu chế xuất, các khu công nghiệp và các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh.
- Xây dựng các chương trình đào tạo mới đáp ứng cho yêu cầu mở rộng ngành, nghề và trình độ đào tạo.
* Các chương trình đào tạo được phát triển theo các định hướng:
- Chương trình được xây dựng trên cơ sở phân tích nghề theo phương pháp DACUM.
- Cấu trúc chương trình phải mềm dẻo, linh hoạt theo học phần, mô đun để tạo điều kiện thuận lợi cho người học có thể cần gì học nấy. Học suốt đời mà không cần phải học lại từ đầu những điều đã học, đồng thời chuẩn bị cho việc thực hiện chủ trương đào tạo theo tín chỉ của Bộ giáo dục đào tạo và đào tạo nghề theo mô đun của Bộ LĐTB & XH.
- Các chương trình đào tạo phải được thiết kế liên thông giữa các ngành, nghề và trình độ đào tạo.

Điều kiện để thực hiện giải pháp:

Để thực hiện giải pháp này, cần có các điều kiện sau đây:
- Thành lập một tiểu ban chuyên nghiên cứu chương trình đào tạo. Nhiệm vụ của tiểu ban này là khảo sát thị trường lao động để nắm vững nhu cầu về ngành, nghề mà các doanh nghiệp đang cần,  khảo sát và sử dụng phản hồi từ các đơn vị tuyển dụng lao động để cải tiến chất lượng và tính phù hợp của chương trình đào tạo.
- Cần tập huấn giáo viên về phát triển chương trình theo phương pháp DACUM.
- Cần có kế họach chi kinh phí để phát triển chương trình;
- Cần thiết lập mối quan hệ giữa nhà trường và các cơ sở sản xuất kinh doanh trong việc phát triển chương trình.

Kế hoạch thực hiện giải pháp:

- Từ nay đến năm 2010: Phát triển các chương trình đào tạo nghề.   
- Từ 2010 đến 2020: Phát triển các chương trình đào tạo nghề và KTV mà trường đã đào tạo.

Giải pháp 4:  “Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề

Dạy nghề chủ yếu là dạy thực hành. Do vậy, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề có một vai trò quan trọng trong việc bảo đảm chất lượng đào tạo.

Nội dung của giải pháp:

Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học bao gồm các nội dung sau đây:
- Bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị đã có sự cố, hư hỏng.
- Mua sắm các thiết bị, máy mới thay cho các thiết bị, máy cũ đã hư hỏng, hoặc cần bổ sung cho việc phát triển quy mô và ngành, nghề đào tạo.
- Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa và xây mới các phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng.

Điều kiện để thực hiện giải pháp:

Để thực hiện giải pháp này, cần có các điều kiện sau đây:
- Cần xây dựng kế hoạch  bảo dưỡng, sửa chữa, mua sắm.
- Cần có kinh phí cho việc xây dựng kế hoạch  bảo dưỡng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị dạy học.
- Cần có bộ phận chuyên trách về việc xây dựng kế hoạch, bảo dưỡng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị dạy học.

Kế hoạch thực hiện giải pháp:

- Tổ chức bảo dưỡng định kỳ theo yêu cầu của từng loại trang thiết bị;
- Tiến hành sửa chữa kịp thời các thiết bị, máy móc, phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng bị hư hỏng;
- Tiến hành mua sắm thiết bị, máy móc theo kế hoạch hàng năm.

Giải pháp 5. “Thiết lập mối liên kết giữa nhà trường và các cơ sở sản xuất-kinh doanh”:

Trong cơ chế thị trường, để nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, đào tạo nghề phải gắn với sử dụng, phải đáp ứng yêu cầu nhân lực của các đơn vị sử dụng lao động về chất cũng như về lượng. Bởi vậy, điều quan trọng là phải thiết lập được mối liên kết giữa nhà trường và các đơn vị sử dụng lao động, các đơn vị sản xuất, kinh doanh.
Sự liên kết giữa nhà trường và cơ sở sản xuất trong việc tổ chức quá trình đào tạo mang lại các lợi ích sau đây:
Với nhà trường:
Sử dụng các thiết bị hiện đại để sản xuất, những thiết bị mà nhà trường cần  có  cho học sinh thực hành
Sử dụng được những kỹ sư, công nhân giỏi trong sản xuất, những người thường xuyên được tiếp cận với những kỹ thuật và công nghệ mới để nâng cao chất lượng giảng dạy.
Kịp thời và thường xuyên được tiếp cận với những kỹ thuật và công nghệ mới để nâng cao chất lượng giảng dạy.
Kịp thời và thường xuyên cập nhật, bổ sung và cải tiến được các chương trình đào tạo cho phù hợp với yêu cầu của sản xuất.
Với các cơ sở sản xuất:
Có cơ hội để theo dõi và tuyển dụng được những học sinh giỏi, có năng lực thực tế phù hợp với yêu cầu của từng vị trí sản xuất cho xí nghiệp.
Có điều kiện để chuyển đổi lực lượng lao động theo chiều ngang và chiều dọc một cách cơ động mà không phải đào tạo lại.
Các khóa đào tạo ngắn hạn ở xí nghiệp được thừa nhận để đào tạo tiếp hoặc chuyển đổi trong hệ văn bằng chứng chỉ quốc gia.
Với người học:
Được học với những phương tiện sản xuất hiện đại để có thể nhanh chóng hình thành được những kỹ năng cần thiết phù hợp với yêu cầu của sản xuất.
Có nhiều cơ hội để tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp.
Có điều kiện để tiếp cận được với môi trường sản xuất thật,với nhịp độ khẩn trương của sản xuất công nghiệp với mục tiêu phấn đấu không ngừng nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm, những điều mà ở nhà trường không thể có được. Nhờ vậy, sớm hình thành được tác phong lao động công nghiệp cũng như đạo đức nghề nghiệp.

Nội dung của giải pháp:

 
   Giải pháp gồm các nội dung sau đây:
Trao đổi thông tin về nhu cầu đào tạo của xí nghiệp, các khu chế xuất, các khu công nghiệp và khả năng đào tạo của nhà trường để cung và cầu gặp nhau.
Các cơ sở sản xuất tham gia với nhà trường trong việc xây dựng mục tiêu và nội dung đào tạo.
Các cơ sở sản xuất tham gia với nhà trường trong việc triển khai quá trình đào tạo.
Các cơ sở sản xuất tham gia với nhà trường trong việc hướng nghiệp cho học sinh chọn nghề phù hợp và giới thiệu việc làm cho học sinh tốt nghiệp.
Hàng năm nhà trường tổ chức hội nghị khách hàng với các xí nghiệp sử dụng học sinh tốt nghiệp của trường.

Điều kiện để thực hiện:

Để thực hiện giải pháp này, cần có các điều kiện sau đây:
Hai bên cần có nhận thức đúng đắn về mối quan hệ này, là mối quan hệ nhân-quả, hai bên đều có lợi, không phải là quan hệ xin-cho.
Có sự tự nguyện của nhà trường cũng như của các cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Cần có những cơ chế và chính sách phù hợp để tạo thuận lợi cho việc thiết lập mối quan hệ này.


Liên quan

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Sáng nay, ngày 25/12/2014 nhà trường long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp ...

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách