Phòng Đào tạo Khoa học & Đối ngoại

Phòng Đào tạo – Khoa học & Đối ngoại

* Nhân sự

 
 
Trưởng phòng
ThS. Lê Văn Mộng
ĐT: 0902 029 117
 
 
Phó Trưởng phòng
ThS. Nguyễn Văn Tấn
ĐT: 0985 244 173
 
Phó Trưởng phòng
ThS. Nguyễn Thị Thanh Bìn
h
ĐT: 0974 285 778
- KS. Đào Thị Liên - Chuyên viên
- ThS. Nguyễn Phi Long
 - Giảng viên
- CN. Trần Thị Kim Cúc - Chuyên viên

- CN. Đỗ Thị Hiên
 - Chuyên viên  
- KS. Lê Phương Giao - Giảng viên
- KS. On Thanh Toàn - Giảng viên
- KS. Phạm Anh Dũng - Giảng viên
* Chức năng: Là Phòng tham mưu giúp việc Hiệu trưởng hoạch định chiến lược phát triển đào tạo của Nhà trường; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý giám sát các quá trình đào tạo; Đề xuất và tổ chức thực hiện các đề tài, đề án nghiên cứu, ứng dụng KHCN trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và năng lực của nhà trường;
* Nhiệm vụGiúp Hiệu trưởng thực hiện các công việc:

Công tác Đào tạo:
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo hàng năm và kế hoạch dài hạn của Nhà trường;
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch biên soạn, cải tiến nội dung, chương trình, giáo trình và tài liệu giảng dạy, ngân hàng đề thi; cải tiến phương pháp giảng dạy;
- Tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ giảng viên;
- Quản lý, giám sát việc kiểm tra, thi các học phần, môn học theo quy định;
-  Xây dựng và triển khai kế hoạch thi tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp;
- Quản lý, cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ theo qui chế hiện hành;
- Nghiên cứu, nắm bắt thông tin về thị trường lao động và nhu cầu đào tạo để kịp thời điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo sát với thực tiễn;
- Quản lý và xây dựng thư viện;
- Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề nghiệp; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động đào tạo; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của hiệu trưởng.
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai hội giảng giáo viên; hội thi học sinh giỏi và tham gia quản lý các hoạt động khác của HS-SV;
- Nghiên cứu đề án phát triển nhà trường cho phù hợp với từng giai đoạn, lập hồ sơ và làm thủ tục mở ngành học mới theo qui định;
- Mở rộng hợp tác, liên kết và trao đổi kinh nghiệm đào tạo với các trường tiên tiến, các tổ chức nghiên cứu khoa học trong khu vực và quốc tế để mở rộng qui mô hoạt động của nhà trường;
- Quản lý tài sản, thiết bị được giao;
Công tác Khoa học và quản lý chất lượng
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch hàng năm, kế hoạch dài hạn về nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm để phát triển, nâng cao vị thế nhà trường. Tổ chức cho cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia đăng ký các đề tài khoa học cấp trường và các cấp quản lý khoa học khác.

- Quản lý, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường và làm thủ tục chuyển lên cấp trên (nếu có) các đề tài của các cá nhân và đơn vị tham gia nghiên cứu khoa học; chủ trì tập hợp xét duyệt và đề nghị khen thưởng các phát minh, sáng kiến cải tiến và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong phạm vi nhà trường;
- Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học công nghệ cấp trường và hỗ trợ các đơn vị tổ chức hoạt động thông tin khoa học kỹ thuật;
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các đợt khảo sát giảng dạy, tổ chức đánh giá nội dung chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phục vụ cho công tác bảo đảm chất lượng đào tạo của trường;
 - Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng giáo dục hàng năm của trường; Tổ chức quản lý, lưu trữ và chuẩn bị đầy đủ các tài liệu minh chứng phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng của Bộ LĐ-TB-XH;
- Chủ trì đề xuất, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý các nội dung của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO;
- Xây dựng các mối quan hệ hợp tác quốc tế trong đào tạo, sản xuất và dịch vụ; tham gia các tổ chức giáo dục, hội nghề nghiệp khu vực và quốc tế; trao đổi, cập nhật thông tin khoa học phục vụ hoạt động đào tạo;
- Quản lý tài sản, thiết bị được giao;

Chi tiết, xin liên hệ: PHÒNG ĐÀO TẠO - KHOA HỌC & ĐỐI NGOẠI Điện thoại: (028) 3 785 0275 Email: phongdaotao.dt2@gmail.com
thegioixinh.net thienhaso.com