GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY

Tuyển sinh hệ cao đẳng trường cao đẳng Giao Thông Vận Tải Đường Thủy II. Với các ngành tuyển sinh như sau : 1 Điều khiển tàu biển, 2 Sửa chửa máy tàu thủy, 3 Quản trị mạng, 4 Kỹ thuật xây dựng, 5 Điện tử công nghiệp, 6 Kế Toán,7 Xây dựng cầu đường bộ
Đăng Ký Online
Quyết định về việc miễn, giảm học phí đợt 2 năm học 2014-2015

Cập nhật ngày 23/10/2015

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc miễn, giảm học phí đợt 2 năm học 2014-2015

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GTVT ĐƯỜNG THỦY II
 
      Căn cứ Quyết định số 1306/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/10/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng Nghề GTVT Đường thủy II;
      Căn cứ Quyết định số 3408/QĐ-BGTVT ngày 11/11/2008 của Bộ Giao thông Vận tải về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Nghề Giao thông vận tải Đường thủy II;
      Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;
      Căn cứ Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;
      Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/05/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP;
      Căn cứ Thông tư số 20/2014/TT-BLĐTBXH ngày 26/08/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành danh mục nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề.
      Xét đơn xin miễn, giảm học phí của học sinh sinh viên;
      Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV, Trưởng phòng Tài vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn, giảm học phí đợt 2 năm học 2014 – 2015 cho 20 sinh viên (có danh sách kèm theo) bao gồm:
  1. Miễn học phí: 2 sinh viên. Lý do: Thuộc đối tượng miễn học phí được quy định tại Điều 4, Nghị định số 49/2010NĐ-CP và Điều 1, Nghị định 74/2013/NĐ-CP.
  2. Giảm 70% học phí: 18 sinh viên. Lý do: Thuộc đối tượng giảm 70% học phí được quy định tại Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 49/2010NĐ-CP và Khoản 6, Điều 1, Nghị định 74/2013/NĐ-CP.
Điều 2. Miễn, giảm học phí được thực hiện trong 10 tháng (từ tháng 09/2014 đến hết tháng 06/2015).
Điều 3. Các Phòng, Khoa có liên quan và các học sinh, sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
 

TP.HCM, ngày 16 tháng 10 năm 2015 
 
 Nơi nhận:                                                                           HIỆU TRƯỞNG
-  Như điều 3;                                                                        
-  Lưu VT.
 
 
                                                                     Ths. Bùi Đình Thiện

Danh sách Giảm học phí:

Danh sách Miễn học phí:Bình luận bài viết

Liên quan Tin Tức Hoạt Động

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Sáng nay, ngày 25/12/2014 nhà trường long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp ...

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách