GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY

Tuyển sinh hệ cao đẳng trường cao đẳng Giao Thông Vận Tải Đường Thủy II. Với các ngành tuyển sinh như sau : 1 Điều khiển tàu biển, 2 Sửa chửa máy tàu thủy, 3 Quản trị mạng, 4 Kỹ thuật xây dựng, 5 Điện tử công nghiệp, 6 Kế Toán,7 Xây dựng cầu đường bộ
Đăng Ký Online
Hướng dẫn nhận xét, đánh giá, phân loại CB-VC, người lao động năm 2015

Cập nhật ngày 13/11/2015

CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐN GTVT ĐƯỜNG THỦY II                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc         Số: 1126/CV-ĐTII                                          TP. HCM, ngày 10 tháng 11 năm 2015

             V/v hướng dẫn nhận xét,

đánh giá, phân loại CB-VC, người lao động năm 2015


Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc

 

Thực hiện công văn số 2449/CĐTNĐ-TCCB ngày 03/11/2015 về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2015 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Để có cơ sở đánh giá, phân loại viên chức, người lao động hàng năm theo quy định, Trường Cao đẳng nghề GTVT Đường thủy II hướng dẫn chi tiết như sau:

I. Nội dung đánh giá viên chức, người lao động:

Viên chức, người lao động được đánh giá theo các nội dung sau đây:

- Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

- Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

- Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

- Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.

*) Đối với viên chức, người lao động quản lý, ngoài các nội dung nêu trên còn được đánh giá theo các nội dung sau đây:

- Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

- Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý phụ trách.

II. Phân loại viên chức, người lao động

Viên chức, người lao động được xếp vào một trong các loại sau đây:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Hoàn thành nhiệm vụ;

- Không hoàn thành nhiệm vụ.

III. Tiêu chí phân loại đánh giá đối với viên chức, người lao động:

1. Mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

a. Viên chức, người lao động không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt hoàn thành tốt 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần nhiệm cao, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;

- Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy cưa cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hiên tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;

- Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có lien quan trong quá trình thực hiên nhiệm vụ;

- Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sang kiến được áp dụng và mang lại hiệu qủa trong công việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận.

b. Viên chức, người lao động đảm nhận công tác quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

- Các tiêu chí quy định tại điểm a mục III.1 nêu trên;

- Có ý thức chủ động, sáng tạo trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công việc;

- Triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

- Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, vượt tiến độ, có chất lượng, hiệu quả.

2. Mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

a. Viên chức, người lao động không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, bảo đảm tiến độ chất lượng, hiệu quả; nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đột xuất;

- Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp. điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;

- Thực hiện nghiêm túc các quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có lien quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

b. Viên chức, người lao động giữ nhiệm vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

- Các tiêu chí quy định tại điểm a mục III.2 nêu trên;

- Có ý thức chủ động, sang tạo trong công tác điều hành, tổ chức thực hiện công việc;

- Triển khai và thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

- Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành 100% khối lượng công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

3. Mức hoàn thành nhiệm vụ:

a. Viên chức, người lao động không giữ chức vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

- Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tốt, hoàn thành từ 70% đến dưới 100% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, trong đó có công việc còn chậm về tiến độ, hạn chế về chất lượng, hiệu quả; có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Hoàn thành tôt các nhiệm vụ đột xuất;

- Thực hiện đúng, đầy đủ, nghiêm túc các quy định về đạo đức nghề nghiệp, điều lệ, quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị, các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tâm huyết với nghề nghiệp, tận tụy với công việc;

- Thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử của viên chức, có thái độ lịch sự, tôn trọng trong phục vụ, giao tiếp với nhân dân; có tinh thần đoàn kết, hợp tác hiệu quả, phối hợp chặc chẽ với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

b. Viên chức, người lao động giữ nhiệm vụ quản lý đạt được tất cả các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở múc hoàn thành nhiệm vụ:

- Các tiêu chí quy định tại điểm a mục III.3 nêu trên;

- Nghiêm túc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

- Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành từ 70% đến dưới 100% khối lượng công việc.

4. Mức không hoàn thành nhiệm vụ:

a. Viên chức, người lao động không giữ chức vụ quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì không phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

- Hoàn thành dưới 70% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;

- Chưa nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ không đạt yêu cầu;

- Vi phạm quy trình, quy định chuyên môn nghiệp vụ;

- Vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của viên chức gây phiền hà sách nhiễu với nhân dân đến mức phải xử lý kỷ luật;

- Có hành vi chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết tại cơ quan đơn vị;

- Không có tinh thần phối hợp với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong; quá trình thực hiện nhiệm vụ để ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của đơn vị;

- Vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ đến mức phải xử lý kỷ luật;

b. Viên chức, người lao động giữ nhiệm vụ quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

- Các tiêu chí quy đỉnh tại điểm a mục V.4 nêu trên;

- Việc quản lý, điều hành thực hiện công việc hạn chế, không đạt hiệu quả, không đáp ứng yêu cầu công việc;

- Để xảy ra các vụ vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật;

- Cơ quan, đơn vị được giao quản lý, điều hành hoàn thành dưới 70% khối lượng công việc.

IV. Trình tự, thủ tục kiểm điểm, đánh giá công chức, viên chức:

1. Đối với Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng kế toán trưởng của Trường:

a. Cá nhân làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao (công chức theo mục I Biểu mẫu 01, viên chức, người lao động theo mục I biểu mẫu 02).

b. Phương pháp tiến hành:

- Cá nhân trình bày tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

- Thành phần dự họp bao gồm: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Phòng, Khoa chuyên môn, Trung tâm, đại diện cấp ủy Đảng; Chủ tịch Công đoàn; Bí thư Đoàn thanh niên của Trường.

- Cấp ủy đảng cùng cấp nơi các đồng chí Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Kế toán trưởng đơn vị công tác có ý kiến bằng văn bản đối với cá nhân được đánh giá, phân loại.

- Đối với Hiệu trưởng: Hội đồng của Cục đánh giá, xếp loại theo qui định.

- Đối với Phó Hiệu trưởng, Kế toán trưởng: Hiệu trưởng tham khảo các ý kiến tham gia, sau khi họp Hội đồng đánh giá, phân loại công chức, viên chức của Trường (Hiệu trưởng đơn vị là Chủ tịch hội đồng; các ủy viên hội đồng là Chủ tịch Công đoàn, đại diện cấp ủy Đảng và các Phó Hiệu trưởng), quyết định đánh giá, phân loại đối với các Phó Hiệu trưởng và kế toán trưởng; thông báo bằng văn bản kết quả đánh giá, phân loại sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận đánh giá, báo cáo Cục kết quả đánh giá, phân loại Phó Hiệu trưởng và Kế toán trưởng của Trường.

2. Đối với các đồng chí Trưởng, Phó phòng (khoa, trung tâm):

a. Cá nhân làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao.

b. Phương pháp tiến hành:

- Cá nhân trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp. Thành phần tham dự họp gồm toàn thể công chức, viên chức và người lao động cùng làm việc trong bộ phận.

- Chi bộ Đảng nơi các đồng chí Trưởng, Phó phòng (khoa, trung tâm) công tác có ý kiến bằng văn bản đối với cá nhân được đánh giá, phân loại.

- Hiệu trưởng tham khảo các ý kiến tham gia, sau khi họp Hội đồng đánh giá, phân loại công chức, viên chức của Trường (Hiệu trưởng là Chủ tịch hội đồng; các ủy viên hội đồng là Chủ tịch Công đoàn đơn vị, đại diện cấp ủy cùng cấp và các Phó Hiệu trưởng Trường), quyết định đánh giá, phân loại đối với đồng chí Trưởng, Phó phòng (khoa, trung tâm) và Kế toán trưởng; thống báo bằng văn bản kết quả đánh giá, phân loại sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận đánh giá.

3. Đối với công chức, viên chức, người lao động không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

a. Cá nhân làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao.

b. Phương pháp tiến hành:

- Cá nhân trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp để mọi người tham dụ cuộc họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp. Thành phần tham dự họp gồm toàn thể công chức, viên chức và người lao động cùng làm việc trong bộ phận.

- Chi bộ đảng nơi các công chức, viên chức công tác có ý kiến bằng văn bản đối với cá nhân được đánh giá, phân loại.

- Cấp trưởng bộ phận tham khảo các ý kiến tham gia, quyết định đánh giá, phân loại đối với công chức, viên chức; thông báo bằng văn bản kết quả đánh giá, phân loại sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận đánh giá.

V. Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị, Trưởng các phòng , Khoa, Trung tâm:

Khẩn trương triển khai hoàn thành việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị mình; tổng hợp, báo cáo kết quả đánh giá, phân loại (công chức theo biểu mẫu 04 và viên chức theo biểu mấu 05 kèm theo Công văn này).

1. Đối với CB-CC-VC thuộc diện Cục quản lý:

- Trình Cục trưởng đánh giá, phân loại Hiệu trưởng Trường.

- Gửi hồ sơ đánh giá, phân loại của những công chức, viên chức thuộc diện Cục quản lý trực tiếp (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, kế toán trưởng Trường) về Cục (qua Phòng tổ chức cán bộ) để quản lý theo phân cấp. Hồ sơ gồm có:

+ Báo cáo kết quả phân loại cấp phó, kế toán trưởng và đề nghị Cục trưởng đánh giá, phân loại (theo biểu mẫu 03 kèm theo Công văn này).

+  Phiếu đánh giá, phân loại (theo biểu mẫu 01, biểu mẫu 02) của các chức danh thuộc diện Cục quản lý trực tiếp (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, kế toán trưởng Trường).

+ Bản bổ sung lý lịch công chức, viên chức (theo biểu mẫu 06 kèm theo công văn này).

2. Đối với CB-VC, người lao động thuộc diện Trường quản lý:

- Các phòng, khoa, trung tâm tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức đúng tiến độ và hiệu quả.

- Giao Phòng TC-HC tiếp nhận hồ sơ đánh giá CB-VC, người lao động theo đúng Hướng dẫn này. Những hồ sơ đánh giá CB-VC, người lao động thực hiện không đúng trình tự, không đầy đủ theo Hướng dẫn này và kết quả đánh giá không đúng chất lượng thì không tiếp nhận và yêu cầu Trưởng các bộ phận tổ chức đánh giá lại hoặc bổ sung hồ sơ theo đúng quy định. Tổng hợp kết quả và lưu hồ sơ đánh giá CB-VC, người lao động.

- Sau khi hoàn tất việc nhận xét, đánh giá, các phòng, khoa, trung tâm gửi báo cáo đánh giá cán bộ, viên chức năm 2015 về Phòng TC-HC trước ngày 24/11/2015.

- Phòng TC-HC tập hợp trình Ban Giám hiệu vào ngày 26/11/2015

* Hồ sơ đánh giá, nhận xét, phân loại CB-VC, người lao động gồm có:

- Đối với lãnh đạo (BGH; phòng, khoa, Trung tâm) hồ sơ gồm:

+ Bản báo cáo tự nhận xét đánh giá kết quả công tác;

+ Biên bản góp ý của tập thể CB-VC, người lao động;

+ Biên bản tổng hợp phiếu đánh giá, phân loại;

+ Bản kê khai tài sản, thu nhập theo Thông tư 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ (03 bộ);

+ Bản bổ sung lý lịch cán bộ;

+Bằng cấp chuyên môn mới phát sinh (nếu có - 03 bộ);

- Đối với CB-VC, người lao động chuyên môn, nghiệp vụ:

+ Bản báo cáo tự nhận xét đánh giá kết quả công tác;

+ Biên bản góp ý của tập thể CB-VC, người lao động;

+ Biên bản tổng hợp phiếu đánh giá, phân loại;

+ Bản bổ sung lý lịch cán bộ;

+ Bằng cấp chuyên môn mới phát sinh (nếu có - 03 bộ);

Trên đây là bản hướng dẫn nhận xét, đánh giá, phân loại CB-VC, người lao động năm 2015, Đề nghị các đơn vị phòng, khoa, trung tâm nghiên cứu tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc, phản ánh kịp thời về Phòng TC-HC để phối hợp thực hiện ./.


Nơi nhận:                                                                HIỆU TRƯỞNG     

  • Cục ĐNNĐ (b/c);

  • Như kính gửi; (Đã ký)

  • Lưu: VT.   Ths. Bùi Đình Thiện

 

 

Download các biểu mẫu đính kèm:

1.PHIẾU BỔ SUNG LÍ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
 
2.PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC
Năm 2015


3.BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC NĂM 2015


Bình luận bài viết

Liên quan Thông Tin Ngành

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Sáng nay, ngày 25/12/2014 nhà trường long trọng tổ chức Lễ tốt nghiệp ...

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách

Lễ Phát Bằng Tốt Nghiệp Khóa 37

Phát biểu tại buổi Lễ, thầy Bùi Đình Thiện hiệu trưởng nhà trường tuyên dương các sinh viên đã vượt qua một chặng đường dài với biết bao thử thách