Công nghệ thông tin

Chủ nhật - 26/06/2022 01:22
Tên ngành, nghề: Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm);
Mã ngành, nghề: 6480202;
Trình độ đào tạo: Cao đẳng;
Hình thức đào tạo: Chính quy;
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
Thời gian đào tạo: 2,5 năm.
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:
          + Hiểu biết về lịch sử phát triển, tầm quan trọng của ngành Công nghệ thông tin trên thế giới và tại Việt Nam;
  + Yêu nghề, có kiến thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp, có lối sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hoá dân tộc;
+ Luôn có ý thức học tập rèn luyện để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
- Kiến thức:
  + Mô tả được hiện trạng hệ thống thông tin quản lý của một số loại hình doanh nghiệp;
  + Đánh giá được ưu nhược điểm về thực trạng ứng dụng phần mềm của doanh nghiệp;
  + Đề xuất được những giải pháp ứng dụng phần mềm cụ thể để mang lại hiệu quả cao trong hoạt động doanh nghiệp;
  + Trình bày được kế hoạch triển khai ứng dụng phần mềm.
- Kỹ năng:
  + Kiểm soát được hoạt động của nhóm kỹ thuật viên tin học;
  + Kèm cặp và hướng dẫn được kỹ thuật viên bậc thấp;
  + Kiểm tra và giám sát được việc thực hiện công việc của người có trình độ trung cấp nghề;
  + Đọc hiểu được các tài liệu kỹ thuật chuyên ngành bằng tiếng Anh;
  + Thiết kế và quản trị được cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp;
  + Xây dựng được các sản phẩm phần mềm ứng dụng hỗ trợ các hoạt động của một số loại hình doanh nghiệp;
  + Cài đặt - bảo trì được máy tính;
  + Sử dụng thành thạo máy tính trong công việc văn phòng;
  + Tìm kiếm được thông tin trên mạng Internet phục vụ cho chuyên môn và quản lý doanh nghiệp;
  + Phối hợp được với các chuyên gia phần mềm để khảo sát, thiết kế hệ thống phần mềm phục vụ hoạt động doanh nghiệp;
  + Tham gia quản lý được dự án phát triển phần mềm cho doanh nghiệp;
  + Xử lý được các sự cố khi vận hành các phần mềm ứng dụng;
  + Vận hành được  các quy trình an toàn - bảo mật dữ liệu trong hệ thống, sao lưu - phục hồi dữ liệu;
  + Thiết kế và quản trị được website phục vụ quảng bá, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
  + Thiết kế, chỉnh sửa được ảnh và các chương trình đa phương tiện phục vụ hoạt động doanh nghiệp;
  + Lập được kế hoạch kiểm tra - bảo trì - nâng cấp các phần mềm trong hệ thống một cách độc lập.
  + Đạt được trình độ tiếng Anh bậc 2/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam và tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin.
- Thái độ:
          + Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước;
  + Nắm vững quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
  + Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển của ngành Công nghệ thông tin Việt Nam;
  + Có hiểu biết về truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam;
  + Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất;
  + Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;
  + Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
- Sau khi tốt nghiệp sinh viên được học liên thông lên trình độ đại học;
- Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng phần mềm tin học trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ kinh doanh sản xuất. Cụ thể: Kỹ thuật viên tư vấn và chuyển giao phần mềm ứng dụng; Kỹ thuật viên thiết kế phần mềm ứng dụng;  Kỹ thuật viên quản trị hệ thống phần mềm và cơ sở dữ liệu; Kỹ thuật viên bảo trì hệ thống máy tính; Kỹ thuật viên thiết kế và quản trị Website; Kỹ thuật viên an toàn - bảo mật thông tin; Kỹ thuật viên thiết kế đa phương tiện.
- Liên thông sang các ngành nghề khác thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
- Số lượng môn học, mô đun: 33
- Số tín chỉ: 96
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2460 giờ
- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 435 giờ
- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2025 giờ
- Khối lượng lý thuyết: 774 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm, bài tập, thảo luận: 1585 giờ; Kiểm tra: 101 giờ
- Thời gian khóa học: 2 năm
3. Nội dung chương trình
Mã MH/
/MĐ /HP
Tên môn học, mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng 
số
Trong đó

 thuyết
Thực 
hành/ thực tập/ thí nghiệm /bài tập/ thảo luận
Kiểm tra
I Các môn học chung/ đại cương 20 435 157 255 23
MH 01 Chính trị 4 75 41 29 5
MH 02 Pháp luật 2 30 18 10 2
MH 03 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
MH 04 Giáo dục quốc phòng và an ninh 4 75 36 35 4
MĐ 05 Tin học 3 75 15 58 2
MH 06 Ngoại ngữ 5 120 42 72 6
II Các môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề 75 2025 617 1330 78
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 21 495 205 267 23
MĐ 07 Kỹ năng mềm 2 45 15 28 2
MH 08 Cấu trúc máy tính 3 75 35 37 3
MH 09 Toán ứng dụng 3 60 30 27 3
MH 10 Lập trình cơ bản 3 75 30 42 3
MH 11 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 1 2 45 15 28 2
MH 12 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2 3 60 30 28 2
MH 13 Cơ sở dữ liệu 3 60 30 26 4
MH 14 Tổ chức quản lý doanh nghiệp 2 75 20 51 4
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn ngành, nghề 50 1530 412 1063 55
MĐ 15 Bảng tính Excel 3 90 32 54 4
MH 16 Mạng máy tính 3 75 30 42 3
MĐ 17 Lắp ráp và bảo trì máy tính 2 60 20 38 2
MĐ 18 Tiếng Anh chuyên ngành 2 60 28 28 4
MĐ 19 Quản trị cơ sở dữ liệu với Access 3 90 32 54 4
MĐ 20 Hệ điều hành Windows Server 2 60 20 38 2
MĐ 21 Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL Server 3 90 36 50 4
MH 22 Lập trình Windows 1 (VB.NET) 2 45 20 23 2
MH 23 Lập trình Windows 2 (ADO.NET) 2 45 15 28 2
MĐ 24 Đồ họa ứng dụng 1 (Photoshop) 2 60 28 30 2
MĐ 25 Đồ họa ứng dụng 2 (Corel Draw) 2 60 20 38 2
MĐ 26 Thiết kế đồ họa 3D 3 90 36 50 4
MĐ 27 Thực tập kỹ năng nghề nghiệp 2 90 0 85 5
MĐ 28 Thiết kế và quản trị Website 4 90 30 56 4
MH 29 Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin 3 75 35 37 3
MĐ 30 Xây dựng phần mềm quản lý bán hàng 4 90 30 56 4
MĐ 31 Thực tập tốt nghiệp 8 360 0 356 4
II.3 Môn học, mô đun tự chọn 4 90 30 56 4
MĐ 32 Thiết kế hoạt hình với Flash 4 90 30 56 4
MĐ 33 Thiết kế đa phương tiện 4 90 30 56 4
  Tổng cộng 98 2460 774 1585 101

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

4.1. Hướng dẫn tổ chức đào tạo:
          Theo niên chế, theo ngân hàng đề thi và đáp án các MH/MĐ (Phòng đào tạo phối hợp cùng khoa chuyên môn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun theo từng học kỳ).
4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:
- Nhằm mục đích giáo dục toàn diện để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, Cơ sở dạy nghề có thể bố trí tham quan, học tập dã ngoại tại một số doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo;
- Thời gian cho hoạt động ngoại khoá được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm thích hợp:
STT Nội dung Thời gian
1 Thể dục, thể thao 5h ÷ 6h; 17h ÷ 18h hàng ngày
2 Văn hóa, văn nghệ:
- Qua các phương tiện thông tin đại chúng
- Sinh hoạt tập thể
 
Ngoài giờ học
 
3 Hoạt động thư viện Vào các ngày trong tuần
4 Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể Đoàn TNCSHCM tổ chức các buổi giao lưu, sinh hoạt vào các tối thứ 7, chủ nhật
4.3. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp
Hướng dẫn thi kiểm tra theo quy định
Số TT Môn thi Hình thức thi Thời gian  thi
1 Chính trị Trắc nghiệm  Không quá 90 phút
2 Kiến thức, kỹ năng nghề:
- Lý thuyết nghề
- Thực hành nghề
 
Viết
Bài thi thực hành
 
Không quá 180 phút
Không quá 8 giờ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
zalozalozalozalozalozalo
TO ROI MAT SAU
Văn bản mới
thithuyenmaytruong
Đại hội
Liên kết website
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay2,988
  • Tháng hiện tại80,997
  • Tổng lượt truy cập7,423,418
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây