Kế toán doanh nghiệp

Chủ nhật - 26/06/2022 01:12
Tên ngành, nghề: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Mã ngành, nghề: 5340302
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp từ Trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên
Thời gian đào tạo: 2 năm
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:
Đào tạo trình độ trung cấp Kế toán doanh nghiệp có kiến thức kinh tế cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên môn về kế toán - tài chính, có khả năng tổng hợp, xử lý các nghiệp vụ kinh tế, hạch toán kế toán, ứng dụng các phần mềm kế toán và tổ chức bộ máy kế toán cho doanh nghiệp, có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, có đạo đức nghề nghiệp phù hợp với các yêu cầu phát triển nghề nghiệp và xã hội.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
1.2.1. Kiến thức, kỹ năng:
- Kiến thức:
+ Hiểu được những kiến thức cơ bản về kinh tế, tài chính trong lĩnh vực kế toán;
+ Trình bày được các quy định về kế toán;
+ Hiểu được những kiến thức cơ bản, cần thiết về tin học liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ kế toán;
+ Biết cách xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;
+ Biết được cách cập nhật các chính sách phát triển kinh tế và các chế độ về tài chính, kế toán, thuế vào công tác kế toán tại doanh nghiệp;
- Kỹ năng:
+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;
+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;
+ Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp;
+ Thiết lập được mối quan hệ với ngân hàng và các tổ chức tín dụng;
+ Sử dụng được phần mềm kế toán trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp;
+ Kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp;
+ Báo cáo được các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;
+ Có khả năng làm việc độc lập, tổ chức làm việc theo nhóm hiệu quả;
1.2.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:
- Về chính trị, đạo đức:
+ Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;
+ Giáo dục cho người học lòng yêu nước, yêu Chủ nghĩa Xã hội và những hiểu biết cần thiết về quốc phòng toàn dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa;
+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỷ, chính xác;
+ Tuân thủ các quy định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;
+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.
- Về thể chất, quốc phòng:
+ Có đủ sức khoẻ để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
+ Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: thể dục, điền kinh, bóng chuyền;
+ Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;
+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;
+ Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
Sau khi học xong Chương trình đào tạo Trung cấp Kế toán doanh nghiệp, sinh viên thích ứng vị trí công tác:
- Kế toán viên tại các loại hình công ty kinh doanh trong tất cả các lĩnh vực, làm việc tại các bộ phận kinh doanh, tín dụng, tài chính – kế hoạch ở ngân hàng, tổ chức tín dụng với vị trí nhân viên thừa hành.
- Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
- Số lượng môn học, mô đun: 22 MH/MĐ
- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 76 Tín chỉ
- Khối lượng học toàn khóa học: 1,660 giờ
- Khối lượng các môn học chung: 255 giờ
- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1,405 giờ
- Khối lượng lý thuyết: 579 giờ
- Khối lượng thực hành, thực tập, thảo luận: 1,081 giờ
3. Nội dung chương trình:
Mã MH, MĐ Tên môn học, mô đun Số tín chỉ Thời gian của môn học, mô đun (giờ)  
 
Tổng số Trong đó  
Lý thuyết Thực hành, thảo luận, bài tập Kiểm tra  
I Các môn học chung 14 255 94 148 13  
MH 01 Giáo dục chính trị 2 30 15 13 2  
MH 02 Pháp luật 1 15 9 5 1  
MH 03 Giáo dục thể chất 2 30 4 24 2  
MH 04 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 45 21 21 3  
MH 05 Tin học 2 45 15 29 1  
MH 06 Tiếng Anh 4 90 30 56 4  
II Các môn học, mô đun chuyên môn 64 1,405 485 837 83  
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 19 375 185 164 26  
MH 07 Kỹ năng mềm 2 45 15 25 5  
MH 08 Pháp luật kinh tế 3 60 30 27 3  
MH 09 Soạn thảo văn bản 2 45 15 27 3  
MH 10 Kinh tế vi mô 3 60 30 26 4  
MH 11 Lý thuyết thống kê 2 45 20 22 3  
MH 12 Lý thuyết tài chính tiền tệ 3 45 30 12 3  
MH 13 Lý thuyết kế toán 4 75 45 25 5  
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn 39 910 240 621 49  
MH 14 Thuế 3 60 30 26 4  
MH 15 Tài chính doanh nghiệp 5 90 50 35 5  
MĐ 16 Kế toán doanh nghiệp 1 6 120 55 60 5  
MĐ 17 Kế toán doanh nghiệp 2 7 150 70 70 10  
MH 18 Tin học kế toán 3 60 25 30 5  
MH 19 Thực hành kế toán doanh nghiệp 5 150 10 130 10  
MH 20 Thực tập tốt nghiệp 10 280   270 10  
II.3 Môn học, mô đun tự chọn (chọn 2 trong 4) 6 120 60 52 8  
MH 21 Kế toán thương mại dịch vụ 3 60 30 26 4  
MH 22 Marketing 3 60 30 26 4  
MH 23 Kế toán quản trị 3 60 30 26 4  
MH 24 Thị trường chứng khoán 3 60 30 26 4  
   Tổng cộng 76 1,660 579 985 96  

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình
4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:
STT Nội dung Thời gian
1 Thể dục, thể thao 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày
2 Văn hoá, văn nghệ
Qua các phương tiện thông tin đại chúng
Sinh hoạt tập thể
Ngoài giờ học hàng ngày 19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)
3 Hoạt động thư viện
Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
Tất cả các ngày làm việc trong tuần
4 Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật.
5 Đi thực tế Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học
4.2. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra kết thúc môn học, mô đun:
- Hình thức kiểm tra hết môn học, môn đun: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, bài tập thực hành.
- Thời gian kiểm tra:
STT MH/MĐ
kiểm tra
Hình thức kiểm tra Thời gian kiểm tra
1 Lý thuyết Viết
Vấn đáp
Trắc nghiệm
Không quá 120 phút
Không quá 60 phút
Không quá 90 phút
2 Thực hành Viết (Bộ chứng từ, sổ sách)
Vấn đáp
Máy vi tính
Không quá 180 phút
Không quá 60 phút
Không quá 120 phút
4.3. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:
- Sinh viên phải học hết Chương trình đào tạo Trung cấp Kế toán doanh nghiệp và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp để được cấp bằng Trung cấp;
- Các môn thi tốt nghiệp:
+ Chính trị: Theo quy định hiện hành;
+ Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp: Các kiến thức trọng tâm về: Kế toán, tài chính, thuế doanh nghiệp;
+ Thực hành nghề nghiệp: Các kỹ năng về lập chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán; sử dụng chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết; lập báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp.
 - Thời gian làm bài thi tốt nghiệp:
Số TT Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
1 Chính trị Viết
Trắc nghiệm
Không quá 120 phút
Không quá 60 phút
2 Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp Viết Không quá 120 phút
Trắc nghiệm Không quá 90 phút
3 Thực hành nghề nghiệp Viết (Bộ chứng từ, sổ sách) Không quá 4 giờ
Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng Trung cấp theo quy định hiện hành của trường.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
zalozalozalozalozalozalo
hoc phi cao dang cong lam
Văn bản mới
thithuyenmaytruong
Đại hội
Liên kết website
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay1,482
  • Tháng hiện tại12,515
  • Tổng lượt truy cập7,208,827
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây