Logistics

Chủ nhật - 26/06/2022 01:21
Tên nghề: Logistics
Mã nghề: 68401104
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
Thời gian đào tạo: 2,5 năm
Mục tiêu đào tạo
Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo ngành Logistic trình độ cao đẳng nhằm trang bị cho người học có đủ phẩm chất và năng lực nghề nghiệp đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của ngành logistic bao gồm: kiến thức thực tế, kiến thức lý thuyết sâu rộng về logistics; có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu công việc; đáp ứng năng lực ngoại ngữ theo quy định hiện hành; định hướng được công việc sau khi tốt nghiệp, thành thạo các kỹ năng về dịch vụ logistics, khả năng thích ứng với những biến đổi trong lĩnh vực logistics và kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các công việc có tính thường xuyên hoặc phức tạp, có thể làm việc độc lập hay theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, đánh giá kết quả đối với nhóm thực hiện những nhiệm vụ xác định.
Chương trình có khả năng ứng dụng và kỹ năng triển khai các công việc thuộc lĩnh vực Logistics, áp dụng các kiến thức chuyên sâu trong dịch vụ như: vận tải, kho bãi, xếp dỡ... với nhiều tiềm năng để phát triển để đảm đương công việc của một nhân viên các bộ phận: Logistics, giao nhận, điều độ cảng, bảo hiểm, ...

Mục tiêu cụ thể

Kỹ năng

- Xây dựng và tổ chức thực hiện quá trình công nghệ vận tải, chuỗi cung ứng dịch vụ logistics;
- Áp dụng các kiến thức chuyên ngành vào thực tiễn lập kế hoạch, quản lý, tổ chức thực hiện và đánh giá hoạt động logistics;
- Xử lý các tình huống trong quá trình công nghệ vận tải và thực hiện chuỗi cung ứng;
- Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh vận tải và dịch vụ logistics;
- Phân tích, tổng hợp các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vận tải và logistics
- Rèn luyện đức tính cẩn thận, chính xác trong lĩnh vực nghề nghiệp; phương pháp làm việc khoa học, chuyên nghiệp; khả năng trình bày, khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả theo nhóm, hội nhập được với môi trường quốc tế trong hoạt động kinh doanh vận tải và logistics;
- Sử dụng tiếng Anh, công nghệ thông tin, các phần mềm chuyên ngành vào quá trình tổ chức hoạt động kinh doanh vận tải và logistics.

Kiến thức

- Có kiến thức chuyên môn toàn diện về quá trình công nghệ vận tải và tổ chức, quản lý dịch vụ logistics để phân tích, tổng hợp và tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh vận tải và dịch vụ logistics cho các doanh nghiệp vận tải và logistics;
- Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các loại hình dịch vụ logistics, thị trường vận tải, đặc điểm sản xuất kinh doanh cũng như các chỉ tiêu khai thác và hiệu quả kinh doanh trong chuỗi cung ứng;
- Trình bày được các kiến thức về cảng biển, hoạt động của cảng, vận tải đa phương thức;
- Trình bày được các kiến thức kho hàng, về hợp đồng thương mại và vận tải về cơ sở pháp lý.

Thái độ và hành vi

- Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn;
- Ý thức được tầm quan trọng của dịch vụ logistics và vận tải đa phương thức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng – an ninh; rèn luyện thể lực đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc;
- Ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong việc chấp hành pháp luật, đóng góp cho ngành giao thông vận tải và sự phát triển của đất nước;
- Có ý thức kỷ luật và tác phong làm việc công nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc, địa phương trong từng giai đoạn lịch sử;
- Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, trau dồi kiến thức, khả năng ngoại ngữ, công nghệ thông tin để sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của công việc và để tự học suốt đời.

 

Vị trí việc làm sau tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp hệ cao đẳng Logistics có thể đảm nhiệm những công việc sau:
-  Quản lý khai thác tại cảng;
-  Tổ chức quản lý và khai thác kho hàng;
-  Thu xếp và ký kết hợp đồng kinh tế, hợp đồng vận tải;
-  Lên kế hoạch và tổ chức hoạt động logistics;
-  Kinh doanh xuất nhập khẩu’
-  Tư vấn kinh doanh, sản xuất, phân phối, thương mại, bảo hiểm;
-  Thiết kế tổ chức vận tải và quản lý đội phương tiện;
-  Tổ chức quản lý sản xuất công nghiệp trong doanh nghiệp;
-  Hoạch định phân bố nguồn lực của doanh nghiệp.
-  Hoạch định tài chính của doanh nghiệp
-  Đảm nhận các vị trí nghiên cứu chính sách tại các cơ quan nhà nước.
-  Thành lập Công ty kinh doanh về Logistics của riêng mình.
- Có khả năng tự học nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức mới;
- Có khả năng học văn bằng 2 ngành: Khai thác vận tải, kế toán doanh nghiệp, và liên thông với các trình độ, ngành nghề khác;
-  Tiếp tục học đại học tại các trường đại học trong và ngoài nước.

Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

Số lượng môn học, mô đun: 33; Số tín chỉ : 111 tín chỉ
- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 2.550 giờ
- Khối lượng các môn học chung: 435 giờ
- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2.115 giờ
- Khối lượng lý thuyết: 810 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm, bài tập, thảo luận, kiểm tra : 1.740 giờ

Nội dung chương trình

Mã MĐ, MH Tên mô đun, môn học Số
tín chỉ
Thời gian đào tạo (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/
thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/
thảo luận
Kiểm tra
I Các môn học chung 20 435 157 255 23
MH 01 Giáo dục Chính trị 4 75 41 29 5
MH 02 Pháp luật 2 30 18 10 2
MH 03 Giáo dục thể chất 2 60 5 51 4
MH 04 Giáo dục quốc phòng - An ninh 4 75 36 35 4
MH 05 Tin học 3 75 15 58 2
MH 06 Tiếng Anh cơ bản 5 120 42 72 6
II Các môn học, mô đun chuyên môn 90 2100 638 1374 88
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 19 405 171 215 19
MĐ 07 Kỹ năng mềm 2 45 15 27 3
MH 08 Bảo hiểm trong giao thông vận tải 3 60 25 33 2
MH 09 Kinh tế vi mô 2 30 18 10 2
MH 10 Quản trị học 2 45 23 20 2
MH 11 Phương tiện vận tải 2 30 28 0 2
MH 12 Marketing vận tải 3 90 22 64 4
MH 13 Kinh tế vận tải 3 60 25 33 2
MH 14 Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải 2 45 15 28 2
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn 67 1650 428 1156 66
MH 15 Tổ chức xếp dỡ 4 90 28 58 4
MH 16 Tổ chức vận chuyển 4 90 28 58 4
MĐ 17 Giao nhận hàng hóa 4 90 28 58 4
MH 18 Pháp luật về kinh doanh Logistics và Vận tải đa phương thức 4 90 27 59 4
MĐ 19 Tiếng Anh chuyên ngành 1 (English for Logistics) 3 60 18 38 4
MĐ 20 Công nghệ vận tải 4 90 28 58 4
MĐ 21 Vận tải hàng hoá quốc tế 4 90 28 56 6
MH 22 Quản trị Logistics 3 60 25 33 2
MĐ 23 Kế toán doanh nghiệp 4 90 28 58 4
MĐ 24 Logistics thương mại 4 90 28 58 4
MĐ 25 Quản trị kho hàng 4 90 28 58 4
MH 26 Quản trị chuỗi cung ứng 3 60 25 31 4
MH 27 Tài chính doanh nghiệp 4 90 28 58 4
MĐ 28 Hệ thống thông tin Logistics 4 90 45 41 4
MĐ 29 Tiếng Anh chuyên ngành 2 (English for Logistics) 3 60 18 38 4
MĐ 30 Thanh toán quốc tế 3 60 18 40 2
MĐ 31 Thực tập tốt nghiệp 8 360 0 356 4
II.3 Môn, học mô đun tự chọn (chọn 2 trong 4) 4 60 36 20 4
MH 32 Quản trị chất lượng 2 30 18 10 2
MH 33 Kinh tế quốc tế 2 30 18 10 2
MĐ 34 Thuế 2 30 18 10 2
MH 35 Lý thuyết tài chính tiền tệ 2 30 18 10 2
Tổng cộng (I+II) 111 2550 810 1629 111

Hướng dẫn sử dụng chương trình

Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa

STT Nội dung Thời gian
1 Thể dục, thể thao  5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày
2 Văn hoá, văn nghệ:
Qua các phương tiện thông tin đại chúng.
Sinh hoạt tập thể
Ngoài giờ học hàng ngày
19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)
3  Hoạt động thư viện:
Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
Tất cả các ngày làm việc trong tuần
4 Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật.
5 Đi thực tế Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học

Hướng dẫn kiểm tra kết thúc môn học, mô đun

Theo Quy chế Đào tạo của Trường Cao đẳng GTVT đường thủy II tại Quyết định số 898/QĐ-ĐTII ngày 11/8/2017.  

Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp

        Người học sau khi học hết chương trình đào tạo trình độ cao đẳng Logistics và có đủ điều kiện thì sẽ được dự thi tốt nghiệp để được cấp bằng Cử nhân Cao đẳng thực hành;
- Các môn thi tốt nghiệp:
+ Chính trị: Theo quy định hiện hành;
+ Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp: Các kiến thức trọng tâm về công nghệ vận tải và tổ chức, quản lý dịch vụ logistics, các loại hình dịch vụ logistics, thị trường vận tải, đặc điểm sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu khai thác và hiệu quả kinh doanh trong chuỗi cung ứng; cảng biển, vận tải đa phương thức; kho hàng; hợp đồng thương mại và vận tải về cơ sở pháp lý.
+ Thực hành nghề nghiệp: Các kỹ năng về xây dựng và tổ chức thực hiện quá trình công nghệ vận tải, chuỗi cung ứng dịch vụ logistics; Xử lý các tình huống trong quá trình công nghệ vận tải và thực hiện chuỗi cung ứng; Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh vận tải và dịch vụ logistics;
- Thời gian làm bài thi tốt nghiệp:
Số TT Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
1 Chính trị Viết
Trắc nghiệm
Không quá 120 phút
Không quá 60 phút
2 Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp Viết
Vấn đáp
Không quá 120 phút
Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời/sinh viên)
Trắc nghiệm Không quá 90 phút
3 Thực hành nghề nghiệp Viết
Vấn đáp
Không quá 240phút
Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời/sinh viên)
        Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng và công nhận danh hiệu cử nhân thực hành theo quy định hiện hành của trường.

Các chú ý khác

Đầu khóa học phòng Đào tạo - Khoa học & Đối ngoại khảo sát lấy ý kiến sinh viên để chọn 02 trong 04 môn học, mô đun tự chọn trong chương trình đào tạo.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
zalozalozalozalozalozalo
TO ROI MAT SAU
Văn bản mới
thithuyenmaytruong
Đại hội
Liên kết website
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay2,956
  • Tháng hiện tại80,965
  • Tổng lượt truy cập7,423,386
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây