Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chủ nhật - 26/06/2022 01:19
Tên nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
Mã nghề: 6340404
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Hình thức đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
Thời gian đào tạo: 2,5 năm
1. Mục tiêu đào tạo:
1.1. Mục tiêu chung:
Đào tạo Cử nhân thực hành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ có kiến thức kinh tế cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên môn Doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, pháp luật, kinh tế - xã hội trong việc thực hiện  nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp, Xây dựng được cơ cấu tổ chức bộ máy và phương pháp quản trị phù hợp cới các loại hình doanh nghiệp. Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, có đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng tiếng Anh chuyên ngành phù hợp với các yêu cầu phát triển nghề nghiệp và xã hội.
1.2. Mục tiêu cụ thể
- Kiến thức.
+ Trang bị kiến thức về Doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, pháp luật, kinh tế - xã hội trong việc thực hiện  nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp;
+ Vận dụng được kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác quản trị;
+ Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với loại hình doanh nghiệp;
+ Cập nhật được các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp;
+ Có khả năng xác định các phương pháp quản trị phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;
- Kỹ năng.
Học xong chương trình này người học có những khả năng:
+ Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp;
+ Xây dựng hệ thống định mức kinh tế- kỹ thuật;
+ Thiết lập hệ thống tiêu thụ sản phẩm hiệu quả;
+ Lập kế hoạch về sản xuất kinh doanh phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;
+ Phân tích được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
+ Lập được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;
+ Cung cấp đầy đủ các thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị và các cơ quan quản lý có liên quan;
+ Tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp những ý kiến cải tiến công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với từng thời kỳ kinh doanh;
+ Thiết lập mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các đối tác;
+ Có khả năng hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới quy mô vừa và nhỏ.
- Chính trị, đạo đức
+ Có hiểu biết về một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;
+ Có lòng yêu nước, yêu CNXH, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của đất nước;
+ Có đạo đức, yêu nghề và có lương tâm nghề nghiệp;
+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp, nghiêm túc, trung thực, cẩn thận, tỷ mỉ, chính xác;
+ Tuân thủ các qui định của luật kế toán, tài chính, chịu trách nhiệm cá nhân đối với nhiệm vụ được giao;
+ Có tinh thần tự học, tự nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu của công việc.
- Thể chất, quốc phòng:
+ Có đủ sức khỏe để học tập, công tác lâu dài, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
+ Hiểu biết một số phương pháp luyện tập và đạt kỹ năng cơ bản một số môn thể dục, thể thao như: Thể dục, Điền kinh, Bóng chuyền;...
+ Có hiểu biết cơ bản về công tác quốc phòng toàn dân, dân quân tự vệ;
+ Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về quân sự phổ thông cần thiết của người chiến sĩ, vận dụng được trong công tác bảo vệ trật tự trị an;
+ Có ý thức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.
1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:
  Tốt nghiệp cao đẳng nghề người học có thể:
+ Làm việc tại các phòng ban trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội;
+  Làm chuyên viên phụ trách hành chánh và nhân sự, chuyên viên bán hàng và quản lý khách hàng, chuyên viên quản lý sản xuất, chuyên viên quản lý cung ứng, chuyên viên kinh doanh và tiếp thị, khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ.
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
- Số Lượng Môn Học, Mô Đun: 31 MH/MĐ
- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 111 Tín chỉ
- Khối lượng học toàn khóa học: 2535 Giờ
- Khối lượng các môn học chung: 450 Giờ
- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 2085 Giờ
- Khối lượng lý thuyết: 994 Giờ
- Khối lượng thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1379 Giờ
- Khối lượng giờ kiểm tra: 162 Giờ
     
3. Nội dung chương trình
Mã MH, MĐ Tên môn học, mô đun Số tín chỉ Thời gian của môn học, mô đun (giờ)  
 
Tổng số Trong đó  
Lý thuyết Thực hành/Thực tập/Thí nghiệm/Bài tập/Thảo luận Kiểm tra  
I Các môn học chung 23 450 237 189 24  
MH 01 Chính trị 5 90 60 25 5  
MH 02 Pháp luật 2 30 25 3 2  
MH 03 Giáo dục thể chất 2 60 4 52 4  
MH 04 Giáo dục quốc phòng - An ninh 5 75 58 13 4  
MH 05 Tin học 3 75 30 41 4  
MH 06 Ngoại ngữ (Anh văn) 6 120 60 55 5  
II Các môn học, mô đun chuyên môn 88 2,085 757 1,190 138  
II.1 Môn học, mô đun cơ sở 16 300 175 98 27  
MĐ 07 Kỹ năng mềm 3 45 15 27 3  
MH 08 Pháp luật kinh tế  2 30 25 3 2  
MH 09 Soạn thảo văn bản 2 45 15 25 5  
MH 10 Kinh tế vi mô 3 60 45 10 5  
MH 11 Lý thuyết thống kê 2 45 30 10 5  
MH 12 Lý thuyết kế toán 4 75 45 25 5  
II.2 Môn học, mô đun chuyên môn 66 1665 522 1042 101  
MH 13 Quản trị chất lượng 3 45 37 5 3  
MH 14 Tin học ứng dụng trong kinh doanh 3 60 30 24 6  
MH 15 Quản trị chuỗi cung ứng 3 60 30 27 3  
MH 16 Tài chính doanh nghiệp 4 75 45 25 5  
MĐ 17 Tài chính tín dụng 2 60 25 30 5  
MH 18 Tâm lý học quản trị kinh doanh 2 45 32 10 3  
MĐ 19 Quản trị dự  án đầu tư 4 75 45 25 5  
MH 20 Phân tích hoạt động kinh doanh 3 60 30 26 4  
MH 21 Quản trị văn phòng 2 45 37 5 3  
MĐ 22 Quản trị nhân lực 4 90 26 60 4  
MH 23 Quản trị kinh doanh và tác nghiệp 4 90 25 60 5  
MĐ 24 Quản trị doanh nghiệp 5 120 30 82 8  
MĐ 25 Chiến lược và kế hoạch kinh doanh 5 120 30 82 8  
MH 26 Nghiệp vụ thanh toán quốc tế 3 60 30 26 4  
MH 27 Anh văn chuyên ngành 5 90 60 25 5  
MĐ 28 Thực hành nghề nghiệp 6 210 10 190 10  
MĐ 29 Thực tập tốt nghiệp 8 360   340 20  
II.3 Môn học, mô đun tự chọn 6 120 60 50 10  
MĐ 30 Thống kê doanh nghiệp 3 60 30 25 5  
MH 31 Marketing 3 60 30 25 5  
MH 32 Thị trường chứng khoán 3 60 30 25 5  
MĐ 33 Kế toán doanh nghiệp 3 60 30 25 5  
   Tổng cộng 109 2535 994 1379 162  
4. Hướng dẫn sử dụng chương trình đào tạo
4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động giáo dục ngoại khoá:
- Nhằm mục đích giáo dục toàn diện để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, Trường/Cơ sở dạy nghề có thể bố trí tham quan, học tập dã ngoại tại một số doanh nghiệp hoặc cơ sở sản xuất kinh doanh phù hợp với nghề đào tạo thích hợp;
- Thời gian cho hoạt động ngoại khoá được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá vào thời điểm  thích hợp.
Số TT Nội dung Thời gian
1  Thể dục, thể thao  5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày
2 Văn hoá, văn nghệ:
Qua các phương tiện thông tin đại chúng
Sinh hoạt tập thể
Ngoài giờ học hàng ngày
19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)
3  Hoạt động thư viện
Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
Tất cả các ngày làm việc trong tuần
4 Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật.
5 Đi thực tế Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học
4.2. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra kết thúc môn học, mô đun:
- Hình thức kiểm tra hết môn học, môn đun: Viết, vấn đáp, trắc nghiệm, bài tập thực hành.
Thời gian kiểm tra:
Số TT Môn thi
 
Hình thức thi Thời gian thi
1 Lý thuyết nghề Viết
Vấn đáp
Trắc nghiệm
Không quá 120 phút
Không quá 60 phút
Không quá 90 phút
2 Thực hành nghề
 
Viết
Vấn đáp
Không quá 120 phút
Không quá 60 phút
4.3. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:
- Sinh viên phải đạt yêu cầu tất cả các môn học trong chương trình sẽ được dự thi tốt nghiệp để được cấp bằng Cao đẳng nghề;
 - Các môn thi tốt nghiệp:
+  Chính trị: Theo qui định hiện hành
+ Lý thuyết nghề: Các kiến thức trọng tâm về: Chiến lược kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân lực ...
+ Thực hành nghề: Các kỹ năng về:  Lập kế hoạch lao động tiền lương, sản xuất kinh doanh...;
   - Thời gian làm bài thi, cách thức tiến hành, điều kiện công nhận tốt nghiệp theo qui định hiện hành.
TT Môn thi Hình thức thi Thời gian thi
1 Chính trị Viết, vấn đáp, trắc nghiệm Không quá 120 phút
2 Kiến thức, kỹ năng nghề    
  - Lý thuyết nghề Viết, vấn đáp, trắc nghiệm Không quá 180 phút
  - Thực hành nghề Bài thi thực hành Không quá 24 giờ
Các chú ý khác
Đầu khóa học phòng Đào tạo - Khoa học & Đối ngoại khảo sát lấy ý kiến sinh viên để chọn 02 trong 04 môn học, mô đun tự chọn trong chương trình đào tạo.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

zalozalozalozalozalozalo
Văn bản mới
thithuyenmaytruong
Đại hội
Liên kết website
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay791
  • Tháng hiện tại82,098
  • Tổng lượt truy cập6,670,211
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây