Ban giám hiệu

Chủ nhật - 26/06/2022 00:43
 
Trần Văn Chín
 
  Hiệu trưởng
ThS.Trần Văn Chín
 
Nguyễn Đức Thắng
 
Trần Văn Sơn
Phó Hiệu trưởng
ThS.Nguyễn Đức Thắng
  Phó Hiệu trưởng
ThS.Trần Văn Sơn
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám hiệu

Căn cứ Quyết định số 1306/QĐ-LĐTBXH ngày 02/10/2008 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề GTVT Đường thủy II; Quyết định số 705/QĐ-LĐTBXH ngày 18/5/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề GTVT Đường thủy II thành Trường Cao đẳng GTVT đường thủy II;
Căn cứ Quyết định số 3408/QĐ-BGTVT ngày 11/11/2008 của Bộ Giao thông vận tải về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề GTVT Đường thủy II;
Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ Trường cao đẳng;
Căn cứ Quyết định số 275/QĐ-ĐTII ngày 01/4/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT đường thủy II về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường Cao đẳng GTVT đường thủy II;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức hành chính & Quản trị thiết bị.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Phân công nhiệm vụ và mối quan hệ công tác giữa Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng
1. Nguyên tắc làm việc của Ban giám hiệu (BGH)
Ban giám hiệu làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, cụ thể:
a) Hiệu trưởng là người đứng đầu nhà trường, quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của nhà trường, là người quyết định và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Cục trưởng Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam về các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của nhà trường.
b) Phó hiệu trưởng được Hiệu trưởng phân công trực tiếp theo dõi, chỉ đạo một số lĩnh vực hoạt động của trường; theo dõi, chỉ đạo hoạt động của đơn vị phòng, khoa, trung tâm được phân công phụ trách. Phó hiệu trưởng được sử dụng quyền hạn của Hiệu trưởng để giải quyết công việc, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, trước pháp luật về công việc được phân công và các quyết định của mình.
c) Các Phó hiệu trưởng chủ động chỉ đạo, xử lý công việc; phải kịp thời báo cáo Hiệu trưởng về những vấn đề lớn, quan trọng, nhạy cảm còn nhiều ý kiến khác nhau và những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
d) Hiệu trưởng tôn trọng tất cả các ý kiến và sự phối hợp công tác của các thành viên trong Ban giám hiệu. Những công việc có qui mô lớn, quan trọng sẽ được tập thể Ban giám hiệu bàn bạc thảo luận và Hiệu trưởng là người kết luận cuối cùng về những công việc đưa ra thảo luận đó;
đ) Ngoài các nhiệm vụ, lĩnh vực công tác cụ thể đã được phân công; các Phó hiệu trưởng có trách nhiệm quán xuyến công việc chung của Trường để có thể đảm nhận các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao;
e) Trong trường hợp cần thiết hoặc vì tính chất quan trọng, cấp bách của công việc, Hiệu trưởng có thể trực tiếp chỉ đạo xử lý công việc thuộc thẩm quyền của các Phó hiệu trưởng và của Trưởng các đơn vị thuộc trường, trừ các công việc mà quy định pháp luật không cho phép. Trước khi thực hiện chỉ đạo trực tiếp công việc thuộc thẩm quyền của các Phó hiệu trưởng, của Trưởng các đơn vị, Hiệu trưởng thông báo cho Phó hiệu trưởng, Trưởng các đơn vị biết;
f) Khi Hiệu trưởng vắng mặt, Phó hiệu trưởng thường trực thay mặt Hiệu trưởng chỉ đạo, điều hành công việc của trường;
g) Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng duy trì các cuộc hội ý định kỳ, hội ý đột xuất để trao đổi thông tin, kiểm điểm công việc đã làm và rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo; các Phó hiệu trưởng báo cáo trước Hiệu trưởng về kết quả thực hiện công việc được phân công;
h) Mỗi thành viên trong Ban giám hiệu phải có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ và gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc được giao.
i) Tuỳ theo tình hình thực tế và yêu cầu công tác của Trường, để đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chung của Trường, Hiệu trưởng sẽ xem xét, điều chỉnh nhiệm vụ của các Phó hiệu trưởng để phù hợp với thực tế hoạt động của nhà trường;
2. Trách nhiệm, quyền hạn của Phó hiệu trưởng trong phạm vi nhiệm vụ được Hiệu trưởng phân công
a) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị được phân công phụ trách xây dựng các văn bản, nội quy, quy chế, kế hoạch, báo cáo thuộc lĩnh vực của đơn vị; đề xuất Hiệu trưởng trình cơ quan có thẩm quyền ban hành, phê duyệt;
b) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, các công việc thuộc lĩnh vực đơn vị phụ trách; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đề xuất Hiệu trưởng báo cáo cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách, pháp luật cho phù hợp;
c) Thường xuyên theo dõi và xử lý các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền được phân công; chủ động phối hợp công tác với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong lĩnh vực được phân công;
d) Chủ động đề xuất với Hiệu trưởng các chủ trương, chính sách, phương thức, giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của trường đối với lĩnh vực công tác được phân công;
đ) Báo cáo hàng tháng cho Hiệu trưởng và tập thể Ban giám hiệu trường tình hình các đơn vị được phân công quản lý; hàng năm đánh giá, nhận xét, và kiến nghị các vấn đề cần giải quyết;
Điều 2: Qui định chung về nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng
1. Tổ chức thực hiện Nghị quyết của Hội đồng trường;
2. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, tài chính của trường và tổ chức khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực huy động được để phục vụ cho hoạt động dạy nghề theo quy định của pháp luật;
3. Thường xuyên chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy và học tập, cải thiện đời sống cho cán bộ, viên chức, người lao động và người học;
4. Tổ chức và chỉ đạo xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong nhà trường;
5. Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường, thực hiện các chính sách, chế độ của nhà nước đối với cán bộ, viên chức, người lao động và người học trong trường;
6. Tổ chức các hoạt động tự thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng dạy nghề theo qui định; chấp hành các kiến nghị, quyết định về thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng dạy nghề của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
7. Thực hiện đầy đủ và kịp thời chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định pháp luật;
8. Quyết định các biện pháp để thực hiện chủ trương, nhiệm vụ, quyền hạn của  nhà trường;
9. Quyết định việc tuyển dụng hoặc giao kết hợp đồng lao động đối với cán bộ, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của trường;
10. Quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, người lao động và người học trong phạm vi thẩm quyền quản lý;
11. Quyết định thành lập, giải thể các Hội đồng tư vấn của trường;
12. Quyết định bổ nhiệm các chức vụ trưởng, phó phòng, khoa, trung tâm trực thuộc trường theo phân cấp của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
13. Cấp văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ cho người học theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Giao thông vận tải.
Điều 3: Phân công công việc cụ thể
1. Hiệu trưởng Trần Văn Chín
- Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý chung về mọi hoạt động của nhà trường; khi cần thiết có thể trực tiếp giải quyết những phần việc đã phân công cho một Phó hiệu trưởng khi Phó hiệu trưởng này đi công tác vắng; hoặc những phần việc mới phát sinh thuộc lĩnh vực của một Phó hiệu trưởng nhưng chưa có ý kiến thống nhất nhằm đảm bảo cho công việc nói trên được hoàn thành đúng tiến độ và phù hợp thực tế.
- Chủ trì xây dựng quy hoạch, định hướng chiến lược phát triển toàn diện nhà trường và công tác đối ngoại.
- Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; xây dựng nội quy, quy chế cơ quan, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Chủ trì đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng hàng năm.
- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo:
+ Công tác tài chính kế toán;
+ Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện dân chủ trong trường;
+ Công tác chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc và đời sống của CB,VC, LĐ.
- Trực tiếp quản lýchỉ đạo: Phòng Tài chính – Kế toán;
- Thực hiện quyền hạn của chủ tài khoản đối với tài khoản của trường, ký các chứng từ giao dịch với Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng;
Ký các văn bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng, trung cấp;
- Trưởng ban phòng chống tham nhũng, lãng phí;
- Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ.
- Kiêm các chức danh: Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh; Hội đồng thi học kỳ, thi tốt nghiệp hệ chính quy; hệ vừa học vừa làm; Hội đồng đánh giá, xếp loại CBVCLĐ; Hội đồng khen thưởng, kỷ luật CBVCLĐ;  Hội đồng chỉnh sửa nội quy, quy chế cơ quan; Hội đồng mua sắm, sửa chữa, thanh lý thiết bị, tài sản;
2. Phó Hiệu trưởng Nguyễn Đức Thắng
- Là Phó hiệu trưởng thường trực, được Hiệu trưởng ủy quyền thay mặt Hiệu trưởng chỉ đạo, điều hành các công việc của trường khi Hiệu trưởng vắng mặt;
- Chủ trì xây dựng chiến lược phát triển về công tác đào tạo chính quy (ngành nghề, mục tiêu, chương trình, giáo trình, kế hoạch đào tạo; đội ngũ nhà giáo; phương pháp giảng dạy); công tác đào tạo thường xuyên kết hợp với nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất, dịch vụ. Công tác bảo đảm chất lượng dạy nghề; kiểm định chất lượng dạy nghề; kiểm định chất lượng ISO.
- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo:
+ Công tác tuyển sinh chính quy và thường xuyên của trường;
+ Công tác đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, vừa học vừa làm, liên kết đào tạo hệ chính quy và đào tạo thường xuyên (thuyền viên, người lái PTTNĐ; cảng vụ viên, quản lý đường thủy nội địa…);
+ Công tác xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung, nghiệm thu tài liệu, chương trình, giáo trình, ngân hàng đề thi các chương trình đào tạo trong trường (chính quy & thường xuyên).
+ Công tác tổ chức hội giảng, dự giờ giáo viên; hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp thành phố, cấp Bộ.
+ Công tác đóng, mở ngành/nghề đào tạo của trường.
+ Công tác bảo đảm hệ thống chất lượng; kiểm định chất lượng dạy nghề; kiểm định chất lượng ISO.
+ Một số công tác khác khi Hiệu trưởng giao.
- Trực tiếp quản lý và chỉ đạo: Phòng Đào tạo – Khoa học & Đối ngoại; Phòng Tuyển sinh & công tác sinh viên; Trung tâm CTTA và các Khoa chuyên môn.
- Chỉ đạo xây dựng và ký các văn bản, các báo cáo có nội dung thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách trong phạm vi nhà trường hoặc báo cáo các cơ quan liên quan (sau khi đã thông qua Hiệu trưởng).
- Được ủy quyền của Hiệu trưởng ký chứng chỉ sơ cấp nghề hệ chính quy, vừa học vừa làm; chứng chỉ chuyên môn thuộc lĩnh vực đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa; chứng chỉ nghiệp vụ thuộc các chương trình tìm kiếm cứu nạn; chứng chỉ chuyên môn và chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ hàng hải và chứng chỉ ngắn hạn khác.
- Chủ tịch quỹ khuyến học của trường.
- Kiêm các chức danh :
+ Chủ tịch: Hội đồng kiểm tra cấp chứng chỉ chuyên môn PTTNĐ do trường tổ chức; Hội đồng xây dựng, chỉnh sửa, nghiệm thu giáo trình, tài liệu giảng dạy, ngân hàng câu hỏi thi; Hội đồng nghiên cứu khoa học; Hội đồng kiểm định chất lượng dạy nghề; Hội đồng khen thưởng, kỷ luật học sinh sinh viên; Hội đồng xét, cấp học bổng khuyến khích học tập; học bổng khuyến học cho học sinh sinh viên.
+ Phó Chủ tịch: Hội đồng tuyển sinh của trường; Hội đồng thi học kỳ, thi tốt nghiệp hệ chính quy; hệ vừa học vừa làm.
+ Thành viên Hội đồng thi cấp GCNKNCM thuyền máy trưởng do Cục tổ chức;
+ Trưởng ban nghề máy quốc tế theo chương trình của đức; Trưởng ban đóng, mở ngành /nghề đào tạo của trường.
3. Phó Hiệu trưởng Trần Văn Sơn
- Chủ trì xây dựng chiến lược phát triển về công tác tổ chức, cán bộ; công tác lao động tiền lương, bảo hiểm, bảo hộ lao động, vệ sinh môi trường và an toàn lao động; công tác hành chính; cơ sở vật chất, hạ tầng để phù hợp với quy mô phát triển của trường.
- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo:
+ Xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án vị trí việc làm của trường theo Nghị định 106/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
+ Xây dựng Đề án tổ chức lại, giải thể, thành lập mới các đơn vị thuộc trường; công tác tuyển dụng viên chức, người lao động; công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ; điều động, biệt phái, luân chuyển cán bộ, viên chức trong trường; công tác hành chính, văn thư lưu trữ; tiền lương, bảo hiểm; quản trị thiết bị.
+ Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật cán bộ, viên chức, lao động;
+ Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân;
+ Công tác quản lý thiết bị, tài sản; sửa chữa, mua sắm thiết bị, tài sản; kiểm kê, thanh lý tài sản.
+ Công tác bảo vệ cơ quan; an ninh chính trị nội bộ; bảo hộ lao động, an toàn, vệ sinh lao động; phòng chống cháy, nổ; điện, nước; vệ sinh môi trường.
+ Quản lý hệ thống công nghệ thông tin của trường (gồm hạ tầng CNTT; mạng, trang website, các phần mềm do trường và trung tâm CTTA quản lý, phòng họp trực tuyến);
+ Một số công việc khác khi Hiệu trưởng giao.
- Trực tiếp quản lý và chỉ đạo: Phòng TCHC&QTTB; Ký túc xá; các khoa về CSVC, thiết bị dạy học.
- Chỉ đạo xây dựng và ký các văn bản, các báo cáo có nội dung thuộc lĩnh vực trực tiếp phụ trách trong phạm vi nhà trường hoặc báo cáo cấp trên (sau khi đã thông qua Hiệu trưởng).
- Kiêm các chức danh:
+ Chủ tịch : Hội đồng tuyển dụng viên chức; Hội đồng nâng bậc lương; Hội đồng đánh giá, phân loại hiệu quả lao động (ABC) của trường.
+ Phó chủ tịch: Hội đồng chỉnh sửa nội quy, quy chế cơ quan; Hội đồng mua sắm, sửa chữa, thanh lý thiết bị, tài sản; Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức, lao động;
+ Trưởng Ban xây dựng và triển khai thực hiện các Đề án về vị trí việc làm; về cơ cấu tổ chức, nhân sự và biên chế của trường;
+ Phó trưởng ban thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.
Điều 4: Hiệu lực thi hành
- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 và thay thế các quy định trước đây về việc phân công nhiệm vụ trong Ban giám hiệu của trường.
- Căn cứ phân công nhiệm vụ trong Ban giám hiệu tại quy định này; các đơn vị trong trường báo cáo trực tiếp lĩnh vực công tác của đơn vị mình với các thành viên trong Ban Giám hiệu phụ trách để được chỉ đạo, giải quyết.
- Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, các đơn vị cần báo cáo về Ban giám hiệuPhòng Tổ chức hành chính & Quản trị thiết bị để được xử lý kịp thời.
Điều 5: Trách nhiệm thi hành
Trưởng Phòng Tổ chức hành chính & Quản trị thiết bị; Trưởng các phòng, khoa, trung tâm thuộc trường và các đồng chí được phân công công tác nói trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

zalozalozalozalozalozalo
Văn bản mới
thithuyenmaytruong
Đại hội
Liên kết website
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay1,962
  • Tháng hiện tại6,669
  • Tổng lượt truy cập6,416,721
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây